การค้นหาข้อมูลจากเบอร์โทรศัพท์

ชื่อ เพศ ประเภทการวิ่ง ไซด์เสื้อ ค่าใช้จ่าย แนบหลักฐานการโอนเงิน สถานะการสมัคร เลขพัสดุของการจัดส่งเสื้อ

หมายเหตุ ** ผู้สมัครที่โอนเงินแล้ว ทางโรงพยาบาลอยู่ในระหว่างรอหมายเลขวิ่ง (BIB) หากพร้อมจะรีบจัดส่งเสื้อพร้อมหมายเลขวิ่ง (BIB) ให้ทันที